Gólyanapok    Filmszem        Új Széchényi Terv                  Kreatív

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0034

A Bolyai János Gimnázium referencia intézményé válása

Jó gyakorlatok Vissza a nyitólapra
 

   GÓLYANAPOK                                 letöltés

A "Jó gyakorlat" célja

  A  program célja, hogy erősítsük az osztály-osztályfőnök,iskola-gyermek egymáshoz való kötödését, olyan összetartó erőt alakítsunk ki iskolánkban, amely révén az intézményünkbe járó tanulóknak igényük lesz a közös élményekre, az együttlétekre. A jó gyakorlat azt a célt szolgálja, hogy segítsük a beilleszkedést, meggyorsítsuk a szocializációs folyamatot. A közös tevékenységi formák segítségével fejlesztjük az empátiás képességet, az önismeretet, a kommunikációs készségeket.
     A gimnázium diákjainak egyharmad része vidéki, illetve vannak hátrányos helyzetű tanulóink is. E programmal azon célok elérése érdekében is dolgozunk, hogy segítsük mihamarabbi beépülésüket az iskola nagy közösségébe, hisz idejük nagy részét az iskola falai között töltik el. Fontos számunkra, hogy megakadályozzuk a korunkra egyre inkább jellemző elszemélytelenedést. A mikro és makro társadalomban bekövetkező gyors változások hangsúlyosan vetik fel a párbeszéd igényét, a kapcsolatok kialakításának, ápolásának az igényét, a mindenirányú információáramlás, a közösségi erő szükségességét

9.A osztály 9.B osztály 9.C osztály 9.D osztály

   "FILMSZEM"                                 letöltés

A "Jó gyakorlat" célja

   A mozgókép- és médiaismeret gimnáziumi bevezetését – jó gyakorlatát – a média szocializációs hatásai indokolják, egyszersmind az a tény, hogy a mediális szövegértés és a kritikai médiatudatosság (szelektív, interaktív, kritikai médiahasználat) képesség-együttese nélkülözhetetlen egy olyan világban, amelyben az információk meghatározó része a tömegkommunikáció csatornáin éri el az állampolgárokat. Napjaink korszerű iskolájában - nem kis mértékben a mozgókép- és médiaismeret bevezetésével összefüggésben - olyan stúdiumok és pedagógiai módszerek jelennek meg, amelyeknek közvetlen kapcsolata van a mával, az iskolán kívüli környezettel, amelyek kreatív gyakorlati feladatokkal, projektmunkával, csoportos alkotómunkával, önálló kutatással segítik a tanulók személyiségfejlődését. 

   A NYELVI KREATIVITÁS FEJLESZTÉSE                                 letöltés

A "Jó gyakorlat" célja

           A program központi célja az idegen nyelvi kreativitás fejlesztése, amelyet a produktív nyelvi készségek előtérbe helyezésével, az asszociációs képesség erősítésével és a nyelvi gátlások csökkentésével kíván elérni.
Az idegen nyelvek tanulási folyamatában az íráskészség, a beszédkészség fejlesztése a legnagyobb nehézséget jelentő és legsokrétűbb feladat. A tanuló csak a megfelelő aktív szókincs, grammatikai ismeret és mondat- valamint szövegalkotási technikák birtokában képes szöveget alkotni. Mindehhez hozzájárul a szükséges stilisztikai ismeretek elsajátítása, amelyek nélkül nem lehetséges árnyalt kommunikáció sem írásban, sem szóban. A mindennapi élet természetesen elképzelhetetlen a nyelvi panelek változatos alkalmazása, a gyors reakcióképesség és igényes kiejtés nélkül. További célunk, hogy a projektmunka során a résztvevő tanulók problémaközpontú tanulását is elősegítsük és fejlesszük. kooperatív tanulás és az önálló ismeretszerzés révén.